Algemene voorwaarden

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: 

Naam bedrijf: De Latex Spuiter te Almere KvK nr. 50313800

Hierna te noemen opdrachtnemer

2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer. 

3. Onder voorwaarden wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk. 

4. Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer. 

5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

6. Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument

Artikel 2. Offerte:

Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt een termijn van 14 kalenderdagen.
Alle offertes verstuurd via het online offerte aanvraag formulier worden naderhand gecorrigeerd bij bezichtiging. 

Artikel 3. Verplichtingen van de opdrachtgever:

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over: a. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.) b. Het terrein en/of ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd. c. Elektriciteit, water en toilet voorzieningen

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders is overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst. 

3. Als de opdrachtgever zelf zorgdraagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt. Wij bieden bij levering materialen enkel korting aan naar onze inkooptarieven.

Artikel 4a. Prijzen:

1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.

2. Tarieven getoond op de website kunnen variëren van de tarieven in de offertes. Aan de tarieven op de website kunnen geen rechten worden ontleend. 

Artikel 4b. Verhogingen:

1. Fabrikanten en leveranciers kunnen met verhogingen komen in de tarieven van de materialen welke wij gebruiken. Hiervoor hebben wij marges berekend in onze tarieven. Bij een verhoging van meer dan 6% in de inkoop tarieven kunnen wij onze tarieven verhogen.

Artikel 5. Meer- en minderwerk:

1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de Opdrachtgever.

2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

3. Meerwerk wordt voor uitvoer gecommuniceerd naar opdrachtgever. Dit per mail, sms of Whatsapp. Dit dient te worden geaccordeerd door opdrachtgever.

Artikel 6. Opschorting en intrekken:

1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn schade.

2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.

3. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt na uitvoering van 50% van de werkzaamheden dan zal worden gekeken naar de hoeveelheid afgeronde werkzaamheden. Er zal dan voor de reeds 50% uitgevoerde werkzaamheden worden gefactureerd.

4. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn voor reeds ingeplande werkzaamheden. Dit 33% van het dagtarief voor de geplande dagen.

5. Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen.

Artikel 7. Klaag termijn en garantie:

1.Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de overeenkomst. 

2. Opdrachtgever is verplicht meteen na de oplevering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen 7 kalenderdagen na oplevering. 

3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen 7 kalenderdagen na oplevering te worden gemeld aan de opdrachtnemer. 

4. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren. 

5. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is te verstrekken. 

6. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden.

7. Applicatie garantie; Opdrachtnemer geeft op de wijze applicatie 5 jaar garantie. Hiermee wordt bedoelt het op correcte wijze aanbrengen van het product op de ondergrond volgens het correcte systeem.

8. Krimpscheuren en werking; Garantie op krimpscheuren is alleen van toepassing als opdrachtnemer stucwerk heeft uitgevoerd op het project. Garantie geldt niet op scheuren welke ontstaan vanuit constructie. Het werken van hout, het scheuren van hoeken waardoor kitwerk loslaat wordt geen garantie op gegeven. Opdrachtnemer zorgt voor deugdelijke wijze van aanbrengen echter neemt opdrachtnemer geen verantwoording voor onderliggende constructie. Werking in houtwerk welk ontstaat door vocht en zorgt voor kieren of scheuring van kit wordt geen garantie op gegeven. 

Artikel 8. Aansprakelijkheid:

Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever, niet zijnde consument, te vergoeden voor een Hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt.

Artikel 9. Betaling:

1. Zakelijk: Betaling dient te geschieden binnen 7 kalenderdagen na verzending van de nota. 
Particulier: Betaling dient te worden voldaan per PIN bij oplevering werkzaamheden.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen aan de opdrachtgever de wettelijke rente te bereken, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur. 

3. Na deugdelijk in gebreke stelling is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 

4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente met een minimum van € 115,-. 

5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.

Artikel 10. Ontbinding:

Blijft één van de partijen ingebreke nadat deze partij ingebreke is gesteld door de wederpartij, dan is de laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij: – In staat van faillissement geraakt. – Surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt.

– Zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd. – Bij overlijden of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud:

Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 12. Planningen:

Opdrachtnemer geeft op voorhand een planning door, door onvoorziene problemen in ondergronden, houtrot, of andere externe elementen zoals het weer kan deze planning uitlopen. 

Artikel 13. Binnenschilderwerk:

Bij binnenschilderwerk dienen de te schilderen ruimtes leeg te zijn, zo niet dan zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade.

Artikel 14. Buitenschilderwerk, Steigers en Hoogwerkers:

Bij buitenschilderwerk wordt gebruik gemaakt van ladders, steigers of hoogwerkers, wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan tuinen e.d. Ook verzakkingen aan bestrating valt niet onder deze verantwoordelijkheid.

Artikel 15. Buitenschilderwerk, Regen & Temperaturen:

Bij buitenschilderwerk zijn wij geheel afhankelijk van externe factoren. Er kan met watergedragen lakken buiten niet worden gewerkt wanneer de temperatuur te hoog is, boven 26 graden, in de regen en wanneer de luchtvochtigheid boven 75% is. Voorbereidende werkzaamheden zoals schuren, afplakken, plamuren, houtrotherstel kunnen tevens niet worden uitgevoerd met regen. Staat er regen op de planning voor de opvolgende dag van onze werkzaamheden dan zullen wij niet schuren ivm vocht wat in het hout kan trekken. Dit zou de schilderwerkzaamheden belemmeren.

Schuren van donkere ondergronden in de zon is niet mogelijk indien ondergrond temperatuur hoger is dan 30 graden. De ondergrond zal dan kleverig en zacht worden door de extra verhitting van het schuren waardoor deze niet mooi zal worden. 

Artikel 16. Kosten Hoogwerkers en Steigers

Wij berekenen de kosten van het huren van hoogwerkers en steigers volledig door aan opdrachtgever. Deze kosten worden worden transparant met opdrachtgever gedeeld. Wij rekenen hier geen marge over4