Betalingsvoorwaarden

Artikel 1: VERPLICHTINGEN CONSUMENT:

De consument stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten. De consument zorgt ervoor, dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens. Consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden t.b.v. de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening. De consument is verplicht objecten waarop de opdracht betrekking heeft tegen brandschade en stormschade te verzekeren. De consument dient ervoor te zorgen dat door derde uit te voeren werkzaamheden en / of leveringen die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de consument de opdrachtgever daarvan tijdig op de hoogte te stellen. Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in lid 6.5, moet de voor de opdrachtnemer verband houdende schade en kosten door de consument worden vergoed. Indien de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, waarvoor de consument aansprakelijk is, moeten de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door de consument worden vergoed. De consument draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen, die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel zijn verlangd. Behoudens indien de gebreken voor opdrachtnemer kenbaar waren, en hij verzuimd heeft de consument hierop te wijzen. De opdrachtnemer blijft uiteraard wel aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, die hem toe te rekenen zijn.

Artikel 2: FACTURATIE EN BETALINGSTERMIJNEN

Artikel 2a: AANBETALING

Bij projecten waarbij de investering hoger is dan €3500 exclusief BTW kunnen wij een aanbetaling vragen van 25% voor materiaalkosten.

Artikel 2B: BETALINGEN

Bij afronding van het project zal de eindfactuur moeten worden betaald. Dit kan per contant of per pin. Onze latex spuiters hebben een PIN automaat beschikbaar in de auto’s.

Bij projecten die groter zijn en waar het totaal investeringsbedrag hoger is dan €3500 ex BTW kan er worden verzocht dit per factuur en bankoverschrijving uit te voeren. Let hierbij wel op dat de betalingstermijn 5 kalenderdagen is. De eindfactuur zal tijdens de werkzaamheden worden verstuurd zodat op de laatste dag deze voldaan kan zijn.

Artikel 2C: GEEN BETALING ONTVANGEN

Indien wij geen tijdige betaling hebben ontvangen zullen wij een betalingsherinnering versturen en zullen vanaf dat moment de werkzaamheden worden gestaakt. De materialen worden van het project gehaald en alles wordt stop gezet. Wanneer betaling is ontvangen zullen wij de werkzaamheden weer starten.

Bij een FASE factuur zullen tevens de werkzaamheden worden gestaakt en zal er niet verder worden gewerkt aan de volgende fase van het project. De Latex Spuiter kan ten alle tijden de werkzaamheden stoppen wanneer geen betaling is ontvangen. De FASE factuur is een factuur voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden en geen werkzaamheden die nog moeten gebeuren.

 

Artikel 2D: BETALINGSTERMIJNEN

PIN BETALING: directe betaling bij afronding

CONTANTE BETALING: directe betaling bij afronding

FACTUUR/BANKOVERSCHRIJVING: mogelijk enkel voor ondernemingen. Standaard 7 kalenderdagen betalingstermijn indien niet anders is vermeld op voorstel.

Artikel 2E: INCASSO

Bij het niet tijdig betalen van facturen zal er contact worden opgenomen met onze vaste partner voor incasso’s. Wij stellen deze partij op de hoogte en zullen de betalingsherinnering versturen. Indien hier geen gehoor op wordt gegeven, geven wij de factuur uit handen. Let op! Het incasso bureau kan een negatieve BKR registratie aanvragen.

Artikel 3: KILOMETERHEFFING

Indien er voor een project kilometers zijn voorgesteld en het project komt door meerwerk of verandering in werk uit te lopen of door vertragingen niet verwijtbaar aan de Latex Spuiter dan zullen de meer gereden kilometers worden doorberekend.

Artikel 4: OVERMACHT

Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen aan de consument. Wordt de uitvoering van een werk onmogelijk door een oorzaak die de consument niet kan worden toegerekend, en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd het werk te doen beëindigen tegen vergoeding van de door de opdrachtnemer gemaakte kosten.

Artikel 5: NAVOLGING

Indien de klant de betalingsvoorwaarden niet correct navolgt zal De Latex Spuiter stappen moeten ondernemen betreffende de navolging. Dit kan zijn door middel van betalingsherinneringen, incasso opdracht of het stoppen van het project. In het laatste geval neemt De Latex Spuiter het verlies voor zich en zal het project volledig worden gestopt.

Artikel 6: STAFFEL TARIEVEN

Voor de grotere projecten hanteren wij verschillende staffeltarieven. Voor meer informatie kunt u daarover contact met ons opnemen.